reklamačný poriadok

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, alternatívny spôsob riešenia sporov, postup pri riešení reklamácie a spôsob vykonania nápravy pri uplatňovaní reklamácie. Týka sa predaja produktov a tovaru, ktoré reštaurácia predala hosťom (spotrebiteľom). Pri reklamácií sa postupuje v súlade s takýmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov definovaných v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

2. Reklamácia sa vybavuje počas otváracej doby v LEVEL Restaurant & Cafe Bar, kde bola služba poskytnutá alebo bol tovar zakúpený.

  • LEVEL Restaurant &Cafe Bar, Hrnčirikova 229, 958 01 Partizánske
  • Reklamáciu vybavuje : F&B manažér tel. číslo +421 915 950 500 a službu konajúci vedúci personál.

3. K reklamácií je vždy potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby.

4. Faktúra, fiškálny pokladničný doklad.

5. LEVEL Restaurant & Cafe Bar, poskytuje za poskytované služby, produkty, alebo tovar záruku v zmysle Obchodného zákonníka.

6. Reklamácia predávaného tovaru: Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

7. Spotrebiteľ je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru, alebo vadne poskytnutej službe bez zbytočného odkladu po tom, čo vadu alebo vadne poskytnutú službu zistil a to predložením vadného tovaru v predajni, alebo preukázaním na vadne poskytnutej službe.

8. Reklamácia produktov (jedlá a nápoje): reklamáciu je možné uplatniť priamo na mieste.

  • Pokiaľ spotrebiteľ nebol dostatočne informovaný predajcom o charaktere a vlastnostiach výrobku (jedla/nápoja), alebo pokiaľ produkt (jedlo/nápoj) nespĺňa požadovanú akosť, mieru a váhu. Spotrebiteľ má právo na kontrolné preváženie produktu na ciachovanej váhe, ktorá sa nachádza v kuchyni reštaurácie
  • Kontrolné (ciachované) poháre pre kontrolu množstva nápojov sa nachádzajú v reštaurácii a povinnosťou obsluhujúceho personálu je vykonať kontrolné meranie.

9. Reklamácia sa vybaví podľa možnosti ihneď (v prípade opodstatnenosti) a to výmenou produktu alebo tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej bezchybnej služby. Ak výmena nie je možná, službu konajúci personál zoberie výrobok späť a vráti zákazníkovi kúpnu cenu.

10. Reklamáciu nie je možné uplatniť ak bola vada tovaru spôsobená nevhodným zaobchádzaním na strane spotrebiteľa, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok ako sú stanovené.

11. Obsluhujúci personál v reštaurácii bezodkladne zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky.

12. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bezodkladne. Najneskôr však s potvrdením o vybavení reklamácie.

13. Pri nevyriešení reklamácie priamo na mieste, obsluha reštaurácie vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého kópia patrí spotrebiteľovi (hosťovi) a originál sa založí do evidenčnej knihy. Vedenie reštaurácie písomne oznámi spotrebiteľovi spôsob vybavenia reklamácie a to najneskôr v lehote do 30 dní od dňa uplatnenia reklamácie.